معرفی مدیر مرکز یادگیری

مدیر مرکز یادگیری الکترونیکی : دکتر سید سعید میر واحدی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت)
دریافت رزومه