کارکنان


 محمدرضا حجتی: رئیس اداره خدمات الکترونیکی

دکتر محسن روشنیان رامین: سرپرست اداره تولید محتوای الکترونیکی


زهرا نعیمی:سرپرست اداره آموزش الکترونیکیفروزان تنکابنی: کارشناس اداره خدمات الکترونیکی
مرضیه شیخ الاسلام: کارشناس اداره خدمات الکترونیکی